هوش مصنوعی گوگل به زبان انسان حرف می‌زند!

هوش مصنوعی گوگل به زبان انسان حرف می‌زند!
در رقابت شدیدی که بین سیستم‌های دستیار صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی به راه افتاده، ظاهرا گوگل یک برگ برنده‌ی جدید در اختیار دارد: حرف زدن به زبان آدمیزاد!

هوش مصنوعی گوگل به زبان انسان حرف می‌زند!

در رقابت شدیدی که بین سیستم‌های دستیار صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی به راه افتاده، ظاهرا گوگل یک برگ برنده‌ی جدید در اختیار دارد: حرف زدن به زبان آدمیزاد!
هوش مصنوعی گوگل به زبان انسان حرف می‌زند!