هواپیماها تغییر شکل می‌دهند +عکس

هواپیماها تغییر شکل می‌دهند +عکس
در آینده نزدیک بال هوپیماهای تجاری از یک ساختار جامد و مستحکم خارج شده و به مکانیسم پیشرفته تغییر شکل بر اساس نیاز خلبان و شرایط پروازی مجهز خواهد شد.

هواپیماها تغییر شکل می‌دهند +عکس

در آینده نزدیک بال هوپیماهای تجاری از یک ساختار جامد و مستحکم خارج شده و به مکانیسم پیشرفته تغییر شکل بر اساس نیاز خلبان و شرایط پروازی مجهز خواهد شد.
هواپیماها تغییر شکل می‌دهند +عکس