هشدار سازمان حمایت به فروشندگان خودروهای وارداتی

هشدار سازمان حمایت به فروشندگان خودروهای وارداتی
معاون وزیر صنعت با تشریح اصلاحات انجام‌شده در آیین نامه اجرایی “احصاء حقوق مصرف‌کنندگان خودرو” گفت: دیگر جایی برای تفسیر تولیدکنندگان وجود ندارد.

هشدار سازمان حمایت به فروشندگان خودروهای وارداتی

معاون وزیر صنعت با تشریح اصلاحات انجام‌شده در آیین نامه اجرایی “احصاء حقوق مصرف‌کنندگان خودرو” گفت: دیگر جایی برای تفسیر تولیدکنندگان وجود ندارد.
هشدار سازمان حمایت به فروشندگان خودروهای وارداتی

روزنامه قانون