هشدار درباره نقض حقوق شاغلان

هشدار درباره نقض حقوق شاغلان
مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر خطر نقض حقوق نیروی کار پیمانکاری در ایران، اعلام کرد: پیمانکاری‌های موقت به عنوان اشتغال غیراستاندارد سبب تضعیف امنیت شغلی نیروی کار می‌شود.

هشدار درباره نقض حقوق شاغلان

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر خطر نقض حقوق نیروی کار پیمانکاری در ایران، اعلام کرد: پیمانکاری‌های موقت به عنوان اشتغال غیراستاندارد سبب تضعیف امنیت شغلی نیروی کار می‌شود.
هشدار درباره نقض حقوق شاغلان

خرم خبر