هشدار به بانک‌ها درباره یک موسسه غیرمجاز +سند

هشدار به بانک‌ها درباره یک موسسه غیرمجاز +سند
بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز هشدار داده که به موسسه غیر مجاز آرمان خدماتی ارائه نکنند.

هشدار به بانک‌ها درباره یک موسسه غیرمجاز +سند

بانک مرکزی به بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز هشدار داده که به موسسه غیر مجاز آرمان خدماتی ارائه نکنند.
هشدار به بانک‌ها درباره یک موسسه غیرمجاز +سند