هزینه‌ پیدا کردن شغل مناسب در سال 95

هزینه‌ پیدا کردن شغل مناسب در سال 95
رئیس کانون انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور افزایش اندک حق مشاوره کاریابی ها را هم سو با رشد هزینه های این دفاتر ندانست و گفت این میزان افزایش مورد قبول مراکز کاریابی سراسر کشور نیست.

هزینه‌ پیدا کردن شغل مناسب در سال 95

رئیس کانون انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های کشور افزایش اندک حق مشاوره کاریابی ها را هم سو با رشد هزینه های این دفاتر ندانست و گفت این میزان افزایش مورد قبول مراکز کاریابی سراسر کشور نیست.
هزینه‌ پیدا کردن شغل مناسب در سال 95

خرید بک لینک