هرمونی بودن مرغ‌ها صحت ندارد

هرمونی بودن مرغ‌ها صحت ندارد
رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: برنامه و تاکید دولت در حوزه محصولات کشاورزی، حضور در بازار کشورهای دنیا است تا در این راستا صادرات غیرنفتی را رونق پیدا کند.

هرمونی بودن مرغ‌ها صحت ندارد

رئیس سازمان دامپزشکی کشور گفت: برنامه و تاکید دولت در حوزه محصولات کشاورزی، حضور در بازار کشورهای دنیا است تا در این راستا صادرات غیرنفتی را رونق پیدا کند.
هرمونی بودن مرغ‌ها صحت ندارد

عکس های داغ جدید