نوروزی: کسی جز سهامداران پدیده در نتیجه تجمع و اعتراضات ضرر نمی‌کند

نوروزی: کسی جز سهامداران پدیده در نتیجه تجمع و اعتراضات ضرر نمی‌کند
احمد نوروزی اظهار کرد: مدیرعاملی سید محسن شوشتری در پدیده قطعی شده و بنا به وکالت داده شده توسط سهامداران قبلی در مرحله قانونی ثبت است.

نوروزی: کسی جز سهامداران پدیده در نتیجه تجمع و اعتراضات ضرر نمی‌کند

احمد نوروزی اظهار کرد: مدیرعاملی سید محسن شوشتری در پدیده قطعی شده و بنا به وکالت داده شده توسط سهامداران قبلی در مرحله قانونی ثبت است.
نوروزی: کسی جز سهامداران پدیده در نتیجه تجمع و اعتراضات ضرر نمی‌کند

فروش بک لینک

اسکای نیوز