نقش نابجای دولت و واسطه‌ها در بازار مرغ

نقش نابجای دولت و واسطه‌ها در بازار مرغ
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با بیان این که بسیاری از واسطه ها و افراد بدون شناسنامه و ناشناس، بازار مرغ ر را هدایت می کنند گفت: دولت هم دخالت نا بجا دارد.

نقش نابجای دولت و واسطه‌ها در بازار مرغ

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با بیان این که بسیاری از واسطه ها و افراد بدون شناسنامه و ناشناس، بازار مرغ ر را هدایت می کنند گفت: دولت هم دخالت نا بجا دارد.
نقش نابجای دولت و واسطه‌ها در بازار مرغ

عکس