نرخ قطعی اجاره‌بها در شرق تهران

نرخ قطعی اجاره‌بها در شرق تهران
بیش از یک چهارم قراردادهای اجاره مسکن در ماه میانی تابستان مربوط به آپارتمان‌های واقع در پنج منطقه شرقی تهران بوده است.

نرخ قطعی اجاره‌بها در شرق تهران

بیش از یک چهارم قراردادهای اجاره مسکن در ماه میانی تابستان مربوط به آپارتمان‌های واقع در پنج منطقه شرقی تهران بوده است.
نرخ قطعی اجاره‌بها در شرق تهران

هنر