نرخ سود تسهیلات همچنان بیست و چند درصد

نرخ سود تسهیلات همچنان بیست و چند درصد
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تجربه نشان داده که هر گاه بانک‌ها نرخ سود سپرده را کاهش داده‌اند اما در کنار آن نرخ سود تسهیلات واحدهای صادراتی و تولیدی پایین نیامده است و امیدواریم این بار موضوع به شکل دیگری باشد.

نرخ سود تسهیلات همچنان بیست و چند درصد

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: تجربه نشان داده که هر گاه بانک‌ها نرخ سود سپرده را کاهش داده‌اند اما در کنار آن نرخ سود تسهیلات واحدهای صادراتی و تولیدی پایین نیامده است و امیدواریم این بار موضوع به شکل دیگری باشد.
نرخ سود تسهیلات همچنان بیست و چند درصد

بازی