نارضایتی شهروندان از بازاریابی غیرحرفه ای تلفنی

نارضایتی شهروندان از بازاریابی غیرحرفه ای تلفنی
برخی از شرکت های تجاری برای ارائه محصول خود تعداد ی بازاریاب استخدام می کنند تا به صورت تلفنی به جذب مشتری و تبلیغ محصولات بپردازند.

نارضایتی شهروندان از بازاریابی غیرحرفه ای تلفنی

برخی از شرکت های تجاری برای ارائه محصول خود تعداد ی بازاریاب استخدام می کنند تا به صورت تلفنی به جذب مشتری و تبلیغ محصولات بپردازند.
نارضایتی شهروندان از بازاریابی غیرحرفه ای تلفنی