می‌دانید چندصد میلیون تومان دندان در دهانتان دارید؟! +عکس

می‌دانید چندصد میلیون تومان دندان در دهانتان دارید؟! +عکس
امکان ندارد و یا نادر است یک ایرانی در سنین مختلف پیدا کنی که مشکل دندانی نداشته باشد به وفور هم می توانی افرادی را مشاهده کنی که به دلیل هزینه های سنگین دندانپزشکی به راحتی دندانشان را می‌کشند و چشم بر سرمایه ۱۰۰ میلیونی تومانی دندانهای خود می بندند.

می‌دانید چندصد میلیون تومان دندان در دهانتان دارید؟! +عکس

امکان ندارد و یا نادر است یک ایرانی در سنین مختلف پیدا کنی که مشکل دندانی نداشته باشد به وفور هم می توانی افرادی را مشاهده کنی که به دلیل هزینه های سنگین دندانپزشکی به راحتی دندانشان را می‌کشند و چشم بر سرمایه ۱۰۰ میلیونی تومانی دندانهای خود می بندند.
می‌دانید چندصد میلیون تومان دندان در دهانتان دارید؟! +عکس