میوه در صدر تخلفات نوروزی

میوه در صدر تخلفات نوروزی
رئیس اتاق اصناف ایران، عدم ارایه فاکتور فروش، نداشتن برچسب قیمت و کم‌فروشی را عامل اصلی نارضایتی مردم در ایام نوروز از واحدهای صنفی دانست و گفت: میوه و مواد غذایی در صدر شکایات قرار داشت.

میوه در صدر تخلفات نوروزی

رئیس اتاق اصناف ایران، عدم ارایه فاکتور فروش، نداشتن برچسب قیمت و کم‌فروشی را عامل اصلی نارضایتی مردم در ایام نوروز از واحدهای صنفی دانست و گفت: میوه و مواد غذایی در صدر شکایات قرار داشت.
میوه در صدر تخلفات نوروزی

خرید بک لینک