میزان صادرات فرش دستباف در سال 95 +جدول

میزان صادرات فرش دستباف در سال 95 +جدول
ارزش صادرات فرش دستباف 65.6 میلیون دلار و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور 1.2 هزار تن بوده است.

میزان صادرات فرش دستباف در سال 95 +جدول

ارزش صادرات فرش دستباف 65.6 میلیون دلار و عملکرد وزنی صادرات محصول مذکور 1.2 هزار تن بوده است.
میزان صادرات فرش دستباف در سال 95 +جدول