مهندس فدایی دولت مدیرعامل نفت سپاهان شد

مهندس فدایی دولت مدیرعامل نفت سپاهان شد
مهندس فریدون فدایی دولت به عنوان مدیرعامل شرکت نفت سپاهان منصوب شد.

مهندس فدایی دولت مدیرعامل نفت سپاهان شد

مهندس فریدون فدایی دولت به عنوان مدیرعامل شرکت نفت سپاهان منصوب شد.
مهندس فدایی دولت مدیرعامل نفت سپاهان شد

فیلم سریال آهنگ