مهمترین تحولات بانکها پس از برجام

مهمترین تحولات بانکها پس از برجام
رییس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید، رتبه بندی بانک های ایرانی توسط موسسه های معتبر بین المللی کار ارتباط مجدد را با بانک های بزرگ خارجی تسهیل می کند.

مهمترین تحولات بانکها پس از برجام

رییس پژوهشکده پولی و بانکی می گوید، رتبه بندی بانک های ایرانی توسط موسسه های معتبر بین المللی کار ارتباط مجدد را با بانک های بزرگ خارجی تسهیل می کند.
مهمترین تحولات بانکها پس از برجام

کیمیا دانلود