مهران مدیری رسما کارگردان «دورهمی» شد

مهران مدیری رسما کارگردان «دورهمی» شد
انتقادهایی به بخش نمایشی کار وارد شد و ما هم در حال تغییر در این بخش هستیم. ما باید به انتقادها و اظهارنظرهای مردم اهمیت دهیم.

مهران مدیری رسما کارگردان «دورهمی» شد

انتقادهایی به بخش نمایشی کار وارد شد و ما هم در حال تغییر در این بخش هستیم. ما باید به انتقادها و اظهارنظرهای مردم اهمیت دهیم.
مهران مدیری رسما کارگردان «دورهمی» شد

خبرگزاری اصفحان