ممنوعیت جدید اشتغال اتباع خارجی

ممنوعیت جدید اشتغال اتباع خارجی
مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در بازار کار را به ازاء هر روز در سال ۹۵ مبلغ ۱۳۵ هزار و ۳۶۱ تومان اعلام کرد.

ممنوعیت جدید اشتغال اتباع خارجی

مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار جریمه به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز در بازار کار را به ازاء هر روز در سال ۹۵ مبلغ ۱۳۵ هزار و ۳۶۱ تومان اعلام کرد.
ممنوعیت جدید اشتغال اتباع خارجی

بک لینک