مطهری: مخالفت‌ها با FATF مانند مخالفت با برجام است

مطهری: مخالفت‌ها با FATF مانند مخالفت با برجام است
نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت‌های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت‌ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد.

مطهری: مخالفت‌ها با FATF مانند مخالفت با برجام است

نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت‌های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت‌ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد.
مطهری: مخالفت‌ها با FATF مانند مخالفت با برجام است