مرز بازرگان باز شد

مرز بازرگان باز شد
ناظر گمرکات آذربایجان غربی از بازگشایی مرز بازرگان برای تردد کامیون‌های ترانزیتی و تجاری خبر داد.

مرز بازرگان باز شد

ناظر گمرکات آذربایجان غربی از بازگشایی مرز بازرگان برای تردد کامیون‌های ترانزیتی و تجاری خبر داد.
مرز بازرگان باز شد

خبر دانشجویی