مذاکره ایران و روسیه برای اجرای فاز دوم نیروگاه بوشهر

مذاکره ایران و روسیه برای اجرای فاز دوم نیروگاه بوشهر
معاون شرکت روس‌اتم می‌گوید در سفر اخیر روس‌ها به تهران، با رئیس سازمان اترژی اتمی ایران در خصوص اعطای فاز دیگری از نیروگاه بوشهر به این شرکت روسی مذاکره شده است.

مذاکره ایران و روسیه برای اجرای فاز دوم نیروگاه بوشهر

معاون شرکت روس‌اتم می‌گوید در سفر اخیر روس‌ها به تهران، با رئیس سازمان اترژی اتمی ایران در خصوص اعطای فاز دیگری از نیروگاه بوشهر به این شرکت روسی مذاکره شده است.
مذاکره ایران و روسیه برای اجرای فاز دوم نیروگاه بوشهر

مد روز