مد این روزها؛ جراحی چال گونه

مد این روزها؛ جراحی چال گونه
در کمال ناباوری، اخیرا در کنار آخرین مدهای زیبایی، عمل جراحی بوجود آوردن حفره‌هایی کوچک روی گونه‌ها میان افراد محبوب شده است.

مد این روزها؛ جراحی چال گونه

در کمال ناباوری، اخیرا در کنار آخرین مدهای زیبایی، عمل جراحی بوجود آوردن حفره‌هایی کوچک روی گونه‌ها میان افراد محبوب شده است.
مد این روزها؛ جراحی چال گونه

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی