مانتوهای بی‌هویت یا برهنگی فرهنگی؟

مانتوهای بی‌هویت یا برهنگی فرهنگی؟
با آمدن تابستان بازار مانتوهای رنگارنگ با طرح های عجیب و نامتعارف و قیمت ارزان در بازار داغ داغ است.

مانتوهای بی‌هویت یا برهنگی فرهنگی؟

با آمدن تابستان بازار مانتوهای رنگارنگ با طرح های عجیب و نامتعارف و قیمت ارزان در بازار داغ داغ است.
مانتوهای بی‌هویت یا برهنگی فرهنگی؟

خبرگزاری ایران