مالیات تسعیر نرخ ارز صادراتی متوقف شد

مالیات تسعیر نرخ ارز صادراتی متوقف شد
سازمان امور مالیاتی کل کشور پیرو بخشنامه 200/95/25 مورخ 22 تیرماه 1395 در مورد تسعیر ارز ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات تسعیر ترخ ارز از صادرات را متوقف کرده است.

مالیات تسعیر نرخ ارز صادراتی متوقف شد

سازمان امور مالیاتی کل کشور پیرو بخشنامه 200/95/25 مورخ 22 تیرماه 1395 در مورد تسعیر ارز ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم، اخذ مالیات تسعیر ترخ ارز از صادرات را متوقف کرده است.
مالیات تسعیر نرخ ارز صادراتی متوقف شد

استخدام آموزش و پرورش