قصاص؛ فرجام سرقت مرگ‌بار از دختر جوان

قصاص؛ فرجام سرقت مرگ‌بار از دختر جوان
جواني کیف‌قاپ که دختری را حین سرقت با ماشین به گاردریل کوبیده و باعث مرگ او شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.

قصاص؛ فرجام سرقت مرگ‌بار از دختر جوان

جواني کیف‌قاپ که دختری را حین سرقت با ماشین به گاردریل کوبیده و باعث مرگ او شده‌ بود، در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شد.
قصاص؛ فرجام سرقت مرگ‌بار از دختر جوان

اخبار جهان