قشقاوی افزایش قیمت صدور گذرنامه را تکذیب کرد

قشقاوی افزایش قیمت صدور گذرنامه را تکذیب کرد
معاون کنسولی وزیر امور خارجه هرگونه افزایش قیمت در خدمات صدور و تعویض گذرنامه در داخل کشور را کذب محض خواند.

قشقاوی افزایش قیمت صدور گذرنامه را تکذیب کرد

معاون کنسولی وزیر امور خارجه هرگونه افزایش قیمت در خدمات صدور و تعویض گذرنامه در داخل کشور را کذب محض خواند.
قشقاوی افزایش قیمت صدور گذرنامه را تکذیب کرد

شهر خبر