قاتل ستایش به دادگاه می رود

قاتل ستایش به دادگاه می رود
دادستان عمومی و انقلاب ورامین با اشاره به اینکه پزشکی قانونی سن شناسنامه‌ای متهم به قتل ستایش قریشی را تایید کرده است گفت: متهم شنبه برای دفاع آخر به دادسرای ورامین می‌آید.

قاتل ستایش به دادگاه می رود

دادستان عمومی و انقلاب ورامین با اشاره به اینکه پزشکی قانونی سن شناسنامه‌ای متهم به قتل ستایش قریشی را تایید کرده است گفت: متهم شنبه برای دفاع آخر به دادسرای ورامین می‌آید.
قاتل ستایش به دادگاه می رود

آپدیت آفلاین نود 32

wolrd press news