قابلیت ترجمه به اینستاگرام اضافه شد

قابلیت ترجمه به اینستاگرام اضافه شد
در آینده ای نزدیک دکمه‌ای زیر پست‌های این شبکه‌ی اجتماعی قرار می‌گیرد که با لمس کردن آن، می‌توان متن‌های ترجمه شده را خواند.

قابلیت ترجمه به اینستاگرام اضافه شد

در آینده ای نزدیک دکمه‌ای زیر پست‌های این شبکه‌ی اجتماعی قرار می‌گیرد که با لمس کردن آن، می‌توان متن‌های ترجمه شده را خواند.
قابلیت ترجمه به اینستاگرام اضافه شد

باران دانلود