فولکس واگن به قم می‌رود؟

فولکس واگن به قم می‌رود؟
در شرایطی که گفته می شود فولکس واگن تا چند ماه دیگر با یکی از خودروسازان خصوصی کشور قرارداد امضا می کند، خبر رسیده برخی از سرمایه داران قم نیز برای این خودروساز آلمانی پیغام همکاری فرستاده اند.

فولکس واگن به قم می‌رود؟

در شرایطی که گفته می شود فولکس واگن تا چند ماه دیگر با یکی از خودروسازان خصوصی کشور قرارداد امضا می کند، خبر رسیده برخی از سرمایه داران قم نیز برای این خودروساز آلمانی پیغام همکاری فرستاده اند.
فولکس واگن به قم می‌رود؟