فولکس واگن از خسارت دادن به اروپایی‌ها سرباز زد

فولکس واگن از خسارت دادن به اروپایی‌ها سرباز زد
مدیرعامل فولکس واگن درخواستها برای جبران خسارت مشتریان این شرکت در اروپا بابت رسوایی آلایندگی دیزلی را رد کرد.

فولکس واگن از خسارت دادن به اروپایی‌ها سرباز زد

مدیرعامل فولکس واگن درخواستها برای جبران خسارت مشتریان این شرکت در اروپا بابت رسوایی آلایندگی دیزلی را رد کرد.
فولکس واگن از خسارت دادن به اروپایی‌ها سرباز زد

مد روز