فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان

فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان
حسین مقصودی از فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بازداشت فرزند و همسر مدیرعامل این صندوق خبر داد.

فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان

حسین مقصودی از فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بازداشت فرزند و همسر مدیرعامل این صندوق خبر داد.
فساد 8 هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان