فاصله عمیق بین میزان دستمزد و نرخ تورم در کشور

فاصله عمیق بین میزان دستمزد و نرخ تورم در کشور
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ با اشاره به ‌فاصله عمیق عدم توازن بین میزان دستمزدها و نرخ تورم گفت: ما در این راستا و برای کاهش این فاصله کارهای کارشناسی و طرح‌های جامعی اتخاذ کردیم.

فاصله عمیق بین میزان دستمزد و نرخ تورم در کشور

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌ با اشاره به ‌فاصله عمیق عدم توازن بین میزان دستمزدها و نرخ تورم گفت: ما در این راستا و برای کاهش این فاصله کارهای کارشناسی و طرح‌های جامعی اتخاذ کردیم.
فاصله عمیق بین میزان دستمزد و نرخ تورم در کشور

استخدام