عکس/ وضعیت آب و هوای کشور در یک نگاه

عکس/ وضعیت آب و هوای کشور در یک نگاه
امروزدمای هوا در نوارشمالی کشور افزایش می یابد همچنین برای ساعات بعد از ظهر واوایل شب، شمال وشرق هرمزگان، جنوب کرمان وجنوب سیستان وبلوچستان افزایش ابر، وزش باد گاهی با رگبارورعد وبرق پیش بینی می شود.

عکس/ وضعیت آب و هوای کشور در یک نگاه

امروزدمای هوا در نوارشمالی کشور افزایش می یابد همچنین برای ساعات بعد از ظهر واوایل شب، شمال وشرق هرمزگان، جنوب کرمان وجنوب سیستان وبلوچستان افزایش ابر، وزش باد گاهی با رگبارورعد وبرق پیش بینی می شود.
عکس/ وضعیت آب و هوای کشور در یک نگاه