عکس/ غرق شدن عجیب شاسی بلند لوکس در دریای خزر

عکس/ غرق شدن عجیب شاسی بلند لوکس در دریای خزر
این خودرو که به نظر می رسد تویوتا پرادو باشد بر اثر بی احتیاطی، در آبهای دریای خزر فرو رفته است.

عکس/ غرق شدن عجیب شاسی بلند لوکس در دریای خزر

این خودرو که به نظر می رسد تویوتا پرادو باشد بر اثر بی احتیاطی، در آبهای دریای خزر فرو رفته است.
عکس/ غرق شدن عجیب شاسی بلند لوکس در دریای خزر

باران دانلود