عکس/ جدیدترین محصول لکسوس در ایران

عکس/ جدیدترین محصول لکسوس در ایران
لکسوس «is250» که محصول سال 2016 است این روزها در خیابانهای پایتخت دیده می‌شود.

عکس/ جدیدترین محصول لکسوس در ایران

لکسوس «is250» که محصول سال 2016 است این روزها در خیابانهای پایتخت دیده می‌شود.
عکس/ جدیدترین محصول لکسوس در ایران