عکس/ جای پارک جدید و جالب برای خودروها

عکس/ جای پارک جدید و جالب برای خودروها
تصویر زیر یک خودرو پژو 205 را که به داخل یک سطل آشغال بزرگ افتاده است نشان می دهد.

عکس/ جای پارک جدید و جالب برای خودروها

تصویر زیر یک خودرو پژو 205 را که به داخل یک سطل آشغال بزرگ افتاده است نشان می دهد.
عکس/ جای پارک جدید و جالب برای خودروها

افق