عکس/ تصادف شدید پورشه باکستر

عکس/ تصادف شدید پورشه باکستر
باکستر از جمله ارزان ترین پورشه های موجود در ایران است که حدود 300 میلیون تومان قیمت دارد.

عکس/ تصادف شدید پورشه باکستر

باکستر از جمله ارزان ترین پورشه های موجود در ایران است که حدود 300 میلیون تومان قیمت دارد.
عکس/ تصادف شدید پورشه باکستر

عکس های جدید