علت کندی اجرای طرح کارت اعتباری

علت کندی اجرای طرح کارت اعتباری
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذابیت کارت‌های اعتباری خریدکالا را نسبت به کالا کارت بسیار بیشتر دانست و گفت: با توجه به شرایط اعطای کارت‌های اعتباری می توان گفت که کارت‌های اعتباری خرید کالای ایران بسیار جذاب‌تر است، چرا که مردم را با گستره انتخاب وسیعی روبرو می‌کند و بر خلاف کارا کارت که بازپرداخت 12 ماهه دارد، مهلتی 24 ماهه برای بازپرداخت در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.

علت کندی اجرای طرح کارت اعتباری

مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت، جذابیت کارت‌های اعتباری خریدکالا را نسبت به کالا کارت بسیار بیشتر دانست و گفت: با توجه به شرایط اعطای کارت‌های اعتباری می توان گفت که کارت‌های اعتباری خرید کالای ایران بسیار جذاب‌تر است، چرا که مردم را با گستره انتخاب وسیعی روبرو می‌کند و بر خلاف کارا کارت که بازپرداخت 12 ماهه دارد، مهلتی 24 ماهه برای بازپرداخت در اختیار متقاضی قرار می‌دهد.
علت کندی اجرای طرح کارت اعتباری

آهنگ جدید