علت پلمب مرکز حجامت ایران

علت پلمب مرکز حجامت ایران
معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: پلمب مرکزحجامت ایران به‌دلیل فعالیت بدون پروانه رسمی و استفاده از نیروی‌ فاقد مدرک قانونی بوده، همچنین شعبه دانشگاه ارمنستان نیز پلمب شد، بنابراین نظارتمان تحت تأثیر جوسازی، شلوغ‌کاری و ارتباط با افراد خاص نمی‌شود.

علت پلمب مرکز حجامت ایران

معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: پلمب مرکزحجامت ایران به‌دلیل فعالیت بدون پروانه رسمی و استفاده از نیروی‌ فاقد مدرک قانونی بوده، همچنین شعبه دانشگاه ارمنستان نیز پلمب شد، بنابراین نظارتمان تحت تأثیر جوسازی، شلوغ‌کاری و ارتباط با افراد خاص نمی‌شود.
علت پلمب مرکز حجامت ایران

لایسنس نود 32 ورژن 4

خبر جدید