علت اصرار نمایندگان برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

علت اصرار نمایندگان برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر
یک اقتصاددان معتقد است اگر خوش‌بینانه اصرار کنونی مجلس برای حذف یارانه‌بگیران را رفتار سیاسی تلقی نکنیم،‌ پس به این نتیجه می‌رسیم که مجلس شناخت کافی از اقتصاد ایران ندارد و این نشانه ضعف است.

علت اصرار نمایندگان برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

یک اقتصاددان معتقد است اگر خوش‌بینانه اصرار کنونی مجلس برای حذف یارانه‌بگیران را رفتار سیاسی تلقی نکنیم،‌ پس به این نتیجه می‌رسیم که مجلس شناخت کافی از اقتصاد ایران ندارد و این نشانه ضعف است.
علت اصرار نمایندگان برای حذف 24 میلیون یارانه‌بگیر

فروش بک لینک

سپهر نیوز