عطش چینی‌ها برای خرید طلا

عطش چینی‌ها برای خرید طلا
بانک چینی ICBC، بزرگترین بانک از نظر دارایی در جهان، موافقت کرده است که فلزات گرانبهای بارکلیز را خریداری کند.

عطش چینی‌ها برای خرید طلا

بانک چینی ICBC، بزرگترین بانک از نظر دارایی در جهان، موافقت کرده است که فلزات گرانبهای بارکلیز را خریداری کند.
عطش چینی‌ها برای خرید طلا

فانتزی