عرضه نسخه به روزشده اسکایپ برای لینوکس

عرضه نسخه به روزشده اسکایپ برای لینوکس
بعد از ابزار نارضایتی مکرر کاربران از مشکلات نسخه تحت لینوکس برنامه تلفن اینترنتی اسکایپ، مایکروسافت سرانجام نسخه جدیدی از این برنامه را برای سیستم عامل مذکور عرضه کرد.

عرضه نسخه به روزشده اسکایپ برای لینوکس

بعد از ابزار نارضایتی مکرر کاربران از مشکلات نسخه تحت لینوکس برنامه تلفن اینترنتی اسکایپ، مایکروسافت سرانجام نسخه جدیدی از این برنامه را برای سیستم عامل مذکور عرضه کرد.
عرضه نسخه به روزشده اسکایپ برای لینوکس

افق