طرح زوج و فرد ماندنی شد

طرح زوج و فرد ماندنی شد
قرار بود طرح کاهش جایگزین طرح زوج و فرد در پایتخت شود اما به گفته مدیران شهری اجرای این طرح در فاز نخست سبب حذف این طرح نخواهد شد.

طرح زوج و فرد ماندنی شد

قرار بود طرح کاهش جایگزین طرح زوج و فرد در پایتخت شود اما به گفته مدیران شهری اجرای این طرح در فاز نخست سبب حذف این طرح نخواهد شد.
طرح زوج و فرد ماندنی شد

سپهر نیوز