ضوابط جدید پمپ بنزین‌سازی در ایران

ضوابط جدید پمپ بنزین‌سازی در ایران
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرایط ثبت نام شرکت‌های صاحب صلاحیت زنجیره‌ای توزیع (برند) در عرصه احداث جایگاه‌های سوخت را اعلام کرد.

ضوابط جدید پمپ بنزین‌سازی در ایران

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرایط ثبت نام شرکت‌های صاحب صلاحیت زنجیره‌ای توزیع (برند) در عرصه احداث جایگاه‌های سوخت را اعلام کرد.
ضوابط جدید پمپ بنزین‌سازی در ایران