ضرب المثل هیچ گرانی بی‌حكمت نیست، هیچ ارزانی بی‌علت

ضرب المثل هیچ گرانی بی‌حكمت نیست، هیچ ارزانی بی‌علت
ضرب المثل هیچ گرانی بی‌حكمت نیست، هیچ ارزانی بی‌علت در مورد ارزشمند بودن اجناس به كار می‌رود.

ضرب المثل هیچ گرانی بی‌حكمت نیست، هیچ ارزانی بی‌علت

ضرب المثل هیچ گرانی بی‌حكمت نیست، هیچ ارزانی بی‌علت در مورد ارزشمند بودن اجناس به كار می‌رود.
ضرب المثل هیچ گرانی بی‌حكمت نیست، هیچ ارزانی بی‌علت

اس ام اس جدید