ضبط ۷۰۰ خودرو لوکس وارداتی یک زن روستایی!

ضبط ۷۰۰ خودرو لوکس وارداتی یک زن روستایی!
مدیرکل گمرکات مازندران از ضبط ۷۰۰دستگاه پورشه،بنز و آزارا در نوشهر که با کارت بازرگانی اجاره ای یک زن روستایی وارد شده بودندخبرداد.

ضبط ۷۰۰ خودرو لوکس وارداتی یک زن روستایی!

مدیرکل گمرکات مازندران از ضبط ۷۰۰دستگاه پورشه،بنز و آزارا در نوشهر که با کارت بازرگانی اجاره ای یک زن روستایی وارد شده بودندخبرداد.
ضبط ۷۰۰ خودرو لوکس وارداتی یک زن روستایی!