صدور مجوز نخستین اپراتور مجازی تلفن همراه

صدور مجوز نخستین اپراتور مجازی تلفن همراه
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعطای اولین پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) خبر داد.

صدور مجوز نخستین اپراتور مجازی تلفن همراه

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از اعطای اولین پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه (MVNO) خبر داد.
صدور مجوز نخستین اپراتور مجازی تلفن همراه