صادرات میوه ایران به کره جنوبی افزایش می یابد

صادرات میوه ایران به کره جنوبی افزایش می یابد
با امضای یک یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و کره جنوبی در حاشیه برگزاری همایش اعضای فدراسیون ملی تعاونیهای کشاورزی کره جنوبی، این کشور از این پس واردات میوه خود را از ایران افزایش می دهد.

صادرات میوه ایران به کره جنوبی افزایش می یابد

با امضای یک یادداشت تفاهم همکاری میان ایران و کره جنوبی در حاشیه برگزاری همایش اعضای فدراسیون ملی تعاونیهای کشاورزی کره جنوبی، این کشور از این پس واردات میوه خود را از ایران افزایش می دهد.
صادرات میوه ایران به کره جنوبی افزایش می یابد

مرکز فیلم