شیوه‌های نظارت بر بازار به‌روز می‌شود

شیوه‌های نظارت بر بازار به‌روز می‌شود
معاون وزیر صنعت از افزایش و تداوم نظارت پیشگیرانه به منظور کنترل و مدیریت بازار خبرداد و گفت: نظارت بر بازار از ابزارهای اقتصاد مقاومتی است.

شیوه‌های نظارت بر بازار به‌روز می‌شود

معاون وزیر صنعت از افزایش و تداوم نظارت پیشگیرانه به منظور کنترل و مدیریت بازار خبرداد و گفت: نظارت بر بازار از ابزارهای اقتصاد مقاومتی است.
شیوه‌های نظارت بر بازار به‌روز می‌شود

اسکای نیوز